Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vastgesteld door Verkeersschool Tilstra B.V.

Activiteit: (i) een actieve bezigheid die door Verkeersschool Tilstra B.V. wordt georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, (ii) diensten, opleidingen, opleidingen voor het rijbewijs in de breedste zin van het woord, cursussen of het bieden van faciliteiten en andere handelingen die door Verkeersschool Tilstra B.V. ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht.
Evenement: een door Verkeersschool Tilstra B.V. georganiseerde of aangeboden combinatie van activiteiten, daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.
Opleidingen: Een door Verkeersschool Tilstra B.V. georganiseerde opleiding of cursus, daaronder mede begrepen het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma of cursus. Opleiden tot het afnemen van het examen voor het rijbewijs.
Verkeersschool Tilstra B.V.: Verkeersschool Tilstra B.V.., gevestigd te Leeuwarden, Orionweg 43, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Leeuwarden onder nummer 01024561.
Vertegenwoordiger van Verkeersschool Tilstra B.V. : degene die uit naam van Verkeersschool Tilstra B.V. optreedt bij een activiteit of evenement, cursus of opleiding, daaronder mede begrepen instructeurs of (bege)leiders.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zich zelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Verkeersschool Tilstra B.V. of anderszins gebruik maakt van de activiteiten, evenementen, opleidingen of materiaal van Verkeersschool Tilstra B.V.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit,opleiding, cursus of evenement van Verkeersschool Tilstra B.V.
Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij Verkeersschool Tilstra B.V. zich verplicht jegens een opdrachtgever tot het leveren van een activiteit,opleiding, cursus of evenement onder vooraf overeengekomen voorwaarden, daaronder mede begrepen het bedrag van de overeenkomst.
Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, de eventuele premie van verzekeringen die door Verkeersschool Tilstra B.V. ten behoeve van de opdrachtgever en deelnemers wordt afgesloten en eventuele overige overeengekomen kosten, prijzen en bedragen.

2. Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, cadeaubonnen, activiteiten, opleiding, cursus of evenement en overeenkomsten die door of namens Verkeersschool Tilstra B.V., worden aangeboden, gedaan of aangegaan, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Verkeersschool Tilstra B.V., het feitelijk deelnemen aan een activiteiten, opleiding, cursus of evenement, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
2.3 Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1 Ieder aanbod of offerte van Verkeersschool Tilstra B.V. is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met Verkeersschool Tilstra B.V. aan te gaan, tenzij anders is overeengekomen. Aanbiedingen en offertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen.
3.2 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Verkeersschool Tilstra B.V. en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
3.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
3.4 De opdrachtgever is verplicht vóór de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en degenen namens of voor wie hij de overeenkomst aangaat, deelnemers daaronder begrepen, aan Verkeersschool Tilstra B.V. te melden, voor zover deze zijn verzocht door Verkeersschool Tilstra B.V. of anderszins redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, daaronder mede begrepen medische of conditionele bij zonderheden.
3.5 Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Verkeersschool Tilstra B.V., deelnemers daaronder begrepen, is jegens Verkeersschool Tilstra B.V .hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3.6 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Verkeersschool Tilstra B.V. of een vertegenwoordiger van Verkeersschool Tilstra B.V. een geldig identificatiebewijs of ander eventueel voor de activiteiten, opleiding, cursus of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen zo nodig een geldig rijbewijs, te tonen.

4. Prijs
4.1 De prijs in de publicatie en offerte geldt per persoon tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
4.2 Verkeersschool Tilstra B.V. behoudt zich het recht voor tot 14 dagen voor datum van de activiteit, evenement, opleiding of cursus het bedrag van de overeenkomst met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met aanzienlijke wijzigingen in de kosten, met inbegrip van brandstofkosten of verschuldigde heffingen. Verkeersschool Tilstra B.V. is verplicht een dergelijke prijswijziging zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen
4.3 Indien de overeenkomst wordt gesloten ten behoeve van een groep, brengt Verkeersschool Tilstra B.V. de kosten voor het vooraf opgegeven aantal personen in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Ingeval het aantal personen dat feitelijk deelneemt aan een activiteiten, opleiding, cursus of evenement lager is dan het overeengekomen aantal vindt geen restitutie van een deel van het bedrag van de overeenkomst plaats.
4.4 Het staat Verkeersschool Tilstra B.V. vrij voor of bij aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus een waarborgsom te verlangen van de opdrachtgever. Deze waarborgsom zal bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen Verkeersschool Tilstra B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft.
4.5 Kosten die niet tot het bedrag van de overeenkomst horen, daaronder mede begrepen prijzen voor consumpties, (verkeers)boetes of schades die voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komen, worden achteraf op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Betaling
5.1 Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen 3 dagen voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, dan dient volledige betaling van het factuurbedrag telefonisch vóór aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus plaats te vinden. Verkeersschool Tilstra B.V. heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door Verkeersschool Tilstra B.V. aan te geven datum te verlangen.
5.2 Betaling vindt plaats op een door Verkeersschool Tilstra B.V. opgegeven rekeningnummer of op een andere door Verkeersschool Tilstra B.V. aangegeven wijze.
5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
5.4 Verkeersschool Tilstra B.V. is ingeval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is Verkeersschool Tilstra B.V. gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die Verkeersschool Tilstra B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar.
5.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Verkeersschool Tilstra B.V. een rente verschuldigd van 2% per maand over het overeengekomen factuurbedrag plus kosten vanaf de eerste dag van het verzuim. Een gedeelte van een maand wordt als een maand gerekend.
5.6 De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met inning van gevorderde bedragen, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag, of, indien de uitkomst lager is dan € 70,70 minimaal dit bedrag.
5.7 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zal Verkeersschool Tilstra B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
5.8 In geval van restitutie hanteert Verkeersschool Tilstra een terugbetalingstermijn van 14 dagen.


6. Cadeaubonnen
6.1 Betaling van door Verkeersschool Tilstra B.V. aangegeven activiteiten, opleiding, cursus of evenement kan tevens plaatsvinden door middel van verzilvering van door Verkeersschool Tilstra B.V. uitgegeven geldige cadeaubonnen.
6.2 Cadeaubonnen kunnen slechts schriftelijk, telefonisch dan wel elektronisch worden aangevraagd ten behoeve van de aanvrager of een derde op de door Verkeersschool Tilstra B.V. aangegeven wijze en onder opgave van door Verkeersschool Tilstra B.V. gevraagde persoonsgegevens.
6.3 Cadeaubonnen worden door Verkeersschool Tilstra B.V. per aangetekende post verzonden naar het door de aanvrager opgegeven adres na ontvangst door Verkeersschool Tilstra B.V. van het overeengekomen bedrag van de cadeaubon vermeerderd, met de verzendingskosten, op een door Verkeersschool Tilstra B.V. opgegeven bankrekeningnummer of andere aangegeven wijze.
6.4 De ontvanger van de cadeaubon kan deze slechts verzilveren door vooraf daartoe een verzoek te doen aan Verkeersschool Tilstra B.V. op de door Verkeersschool Tilstra B.V. aangegeven wijze.
6.5 Cadeaubonnen blijven 1 jaar na de datum van afgifte daarvan geldig. Indien cadeaubonnen niet binnen dat jaar worden verzilverd, om welke reden dan ook, bestaat geen recht op restitutie.
6.6 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar in geld.

7. Wijzigingen door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen (daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers). Verkeersschool Tilstra B.V. is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan, doch zal voor zover mogelijk hieraan redelijkerwijs medewerking verlenen. Indien Verkeersschool Tilstra B.V. niet in staat is het verzoek te honoreren, zal Verkeersschool Tilstra B.V. dat zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mededelen. Ter zake van de organisatiekosten voor de wijziging is de opdrachtgever minimaal Euro 85,00 verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
7.2 Een deelnemer die verhinderd is feitelijk aan de activiteit, evenement, opleiding of cursus deel te nemen kan zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, laten vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en verplichtingen.

8. Wijzigingen door Verkeersschool Tilstra B.V.
8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Verkeersschool Tilstra B.V. gerechtigd de aangeboden activiteit, evenement, opleiding of cursus te wijzigen. Indien mogelijk zal Verkeersschool Tilstra B.V. de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter van de activiteit, evenement, opleiding of cursus zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld mededelen.
8.2 De opdrachtgever kan het aangeboden alternatief afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijk overeengekomen activiteit, evenement, opleiding of cursus, of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen na kennisneming van de wijziging aan Verkeersschool Tilstra B.V. melden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst.
8.3 De activiteit, evenement, opleiding of cursus vindt in beginsel ook bij slecht weer doorgang, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Verkeersschool Tilstra B.V. zal zich bij slecht weer inspannen de activiteit, evenement, opleiding of cursus zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers zoveel mogelijk wordt beperkt. De uitvoering van de activiteit, evenement, opleiding of cursus blijft echter mede afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden. Verkeersschool Tilstra B.V. of diens vertegenwoordiger heeft in verband daarmee het recht de activiteit, evenement, opleiding of cursus, zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers, geen doorgang te laten vinden, te wijzigen of te beëindigen indien de situatie ter plaatse dit vereist, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid. Er wordt dan een vervangend tijdstip aangeboden.

9. Annulering door de opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever wordt sterk aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien Verkeersschool Tilstra B.V. daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever, wordt daarbij niet gegarandeerd dat in voorkomend geval schade zal worden uitgekeerd.

9.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief gericht aan Verkeersschool Tilstra B.V. De datum van ontvangst van de brief door Verkeersschool Tilstra B.V. geldt als annuleringsdatum.
9.3 Bij annulering, waaronder in deze algemene voorwaarden ook wordt begrepen een verzoek tot het verplaatsen van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement naar een andere datum, door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Verkeersschool Tilstra B.V.:
- bij annulering van een gehele activiteit, evenement of opleiding tot 14 werkdagen voor de datum van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement: de eventuele aanbetaling en tot de annuleringsdatum door Verkeersschool Tilstra B.V. gemaakte kosten, welke in alle gevallen ten minste € 70 ,-- zullen bedragen vermeerderd met de eventuele examen kosten;
- bij annulering van 14 werkdagen tot 7 werkdagen voor de datum van gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement: 50% van de prijs van de gehele activiteit, evenement of opleiding vermeerderd met de eventuele examen kosten;
- bij annulering van 7 werkdagen tot 2 werkdagen voor de datum van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement: 70 % van de prijs van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement; vermeerderd met de eventuele examen kosten.
- bij annulering vanaf 2 werkdagen voor de datum van de gehele activiteit, evenement of opleiding: 100% van de prijs van de gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement; vermeerderd met de eventuele examen kosten.
9.4 Bij annulering van losse opleidingslessen, hieronder wordt verstaan het niet volgen van een vooraf gereserveerde activiteiten, opleiding, cursus of evenement of het niet vooraf reserveren van examendatum.
-Bij annulering van een reservering binnen 2 werkdagen (48 uren) 50% van de prijs van de gehele activiteit, evenement, cursus of opleiding;Bij annulering van een reservering op de dag zelf 100% van de prijs van de gehele activiteit, evenement, cursus of opleiding.
Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van gehele activiteiten, opleiding, cursus of evenement blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

10. Ontbinding door Verkeersschool Tilstra B.V.
10.1 Verkeersschool Tilstra B.V. heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. Daaronder mede begrepen de omstandigheid dat een materiële overeenkomst tussen Verkeersschool Tilstra B.V. en één van haar toeleveranciers om welke reden dan ook wordt ontbonden of niet wordt uitgevoerd. Verkeersschool Tilstra B.V. is verplicht de opdrachtgever onverwijld en gemotiveerd van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.2 Bij ontbinding door Verkeersschool Tilstra B.V. als hiervoor bedoeld heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Verkeersschool Tilstra B.V. zal zich inspannen de opdrachtgever een activiteit of evenement van vergelijkbare aard en kwaliteit te bieden, zo mogelijk op dezelfde datum als de eigenlijk activiteit of evenement zou plaatsvinden.
10.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde materialen, wangedrag en/of het niet nakomen van aanwijzingen, geven Verkeersschool Tilstra B.V. het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van beschikbaar gestelde materialen en staking van activiteiten. Verkeersschool Tilstra B.V. kan in dat geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van Verkeersschool Tilstra B.V. aan de opdrachtgever of deelnemers, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. Verkeersschool Tilstra B.V. heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade. Alle bedragen die Verkeersschool Tilstra B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever betaalde bedragen.
10.4 Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt of anderszins blijkt geeft insolvabel te zijn, is Verkeersschool Tilstra B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten en schade te vorderen en worden alle bedragen die Verkeersschool Tilstra B.V. nog van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

11. Verplichtingen van Verkeersschool Tilstra B.V.
11.1 Verkeersschool Tilstra B.V. is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en de publicaties van Verkeersschool Tilstra B.V. redelijkerwijs mocht hebben.
11.2 Verkeersschool Tilstra B.V. is afhankelijk van de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bij stand te verlenen, met name indien de activiteit, evenement, opleiding of cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemers zelf, is Verkeersschool Tilstra B.V. tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van Verkeersschool Tilstra B.V. verwacht mag worden. De kosten voor verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
11.3 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de ter plaatse geldende verkeersopvattingen, gebruiken en beperkingen, de locatie, de weersomstandigheden, het avontuurlijke of sportieve karakter van de activiteit, evenement, opleiding of cursus en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
11.4 Verkeersschool Tilstra B.V. is bevoegd (delen van) de activiteit, evenement, opleiding of cursus door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of begeleiding door derden te laten uitvoeren.
11.5 Er kunnen nimmer rechten door de klant worden ontleend aan aanbiedingen, reclame uitingen of andere marketing activiteiten waarin type fouten, onjuiste data of onjuiste tarieven worden vermeld welke door Verkeersschool Tilstra B.V. foutief zijn getoond.

12. Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemers
12.1 De opdrachtgever is verplicht voor de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en van degenen namens of voor wie hij de overeenkomst sluit, deelnemers daaronder begrepen, aan Verkeersschool Tilstra B.V .te melden, voor zover deze worden gevraagd door Verkeersschool Tilstra B.V. of redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, daaronder mede begrepen medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer kan een activiteit, evenement, opleiding of cursus uitgezonderd rijopleidingen van dien verstande waarvoor de opdrachtgever zich heft aangewend tot Verkeersschool Tilstra B.V. waarbij gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig, van welke aard dan ook, dient in het bezit te zijn van een daarvoor geldig rijbewijs, die op eerste verzoek van een vertegenwoordiger van Verkeersschool Tilstra B.V. getoond dient te worden.
12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus een adequate ongevallen en/of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien Verkeersschool Tilstra B.V. daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever of deelnemer, kan daarbij niet worden gegarandeerd dat in voorkomend geval schade zal worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Verkeersschool Tilstra B.V. of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst en het welslagen van de activiteit, evenement, opleiding of cursus te bevorderen en zich te houden aan het veiligheidsprotocol van Verkeersschool Tilstra B.V.
12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal en faciliteiten te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Verkeersschool Tilstra B.V. of diens vertegenwoordiger. De deelnemer stelt Verkeersschool Tilstra B.V. of diens vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de activiteit, evenement, opleiding of cursus, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de activiteit, evenement, opleiding of cursus overdragen aan de vertegenwoordiger van Verkeersschool Tilstra B.V. en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen. Verkeersschool Tilstra B.V. is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, zoekacties, berging en aangifte aan de opdrachtgever of deelnemer in rekening te brengen.
12.5 De deelnemers dienen tijdig voor aanvang van de activiteit, evenement, opleiding of cursus aanwezig te zijn. Verkeersschool Tilstra B.V. zal zoveel mogelijk het afgesproken tijdschema voor de activiteit, evenement, opleiding of cursus volgen. In het uiterste geval kunnen om die reden ( onderdelen van) activiteit, evenement, opleiding of cursus worden ingekort of vervallen, zonder recht op restitutie van betaalde bedragen.
12.6 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit, evenement, opleiding of cursus in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Verkeersschool Tilstra B.V. of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit, evenement, opleiding of cursus worden uitgesloten. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer dan wel voor de opdrachtgever.
12.7 Verkeersschool Tilstra B.V. behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteit, evenement, opleiding of cursus zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen nadien schriftelijk door de opdrachtgever bij Verkeersschool Tilstra B.V. worden ingediend.
12.8 Indien een opdrachtgever of deelnemer de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de deelnemer Verkeersschool Tilstra B.V. of diens vertegenwoordiger in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen.
12.9 Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij /zij in voldoende staat is aan een activiteit of evenement deel te nemen.
12.10 Elke cursist dient tijdens de rijles aanwezig te zijn; Indien de cursist niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de met de rijinstructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij en/of zij geen recht op een vervangende rijles;
een rijles die hij en/of zij niet kan volgen tijdig, langer dan 48 uur voor aanvang van de rijles af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur (werkdagen) voor de afgesproken tijd, waarbij zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen niet zijn inbegrepen in voornoemde periode, heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. Ingeval van een losse les is de vergoeding voor de les alsdan verschuldigd. Afzegging kan alleen bij het kantoor van Verkeersschool Tilstra B.V. worden gedaan. Ingeval van een niet-tijdige afzegging vanwege een dringende reden heeft de Cursist recht op een vervangende rijles. De Cursist dient op verzoek van Verkeersschool Tilstra B.V. schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te overleggen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed, opleidingen, examens of vakantie; In elk geval van afzegging van de rijles bij de Spoedopleiding heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden;
de aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen;
nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.

13. Aansprakelijkheid van Verkeersschool Tilstra B.V.
13.1 Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Verkeersschool Tilstra B.V. zelf, is Verkeersschool Tilstra B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en/of schade aan personen en/of zaken, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever en/of deelnemer en/of derden tijdens deelname of het bijwonen van een activiteit of evenement, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
13.2 De opdrachtgever en deelnemer doen bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke zij tegenover Verkeersschool Tilstra B.V. zou kunnen doen gelden, wegens letsel en/of schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaren Verkeersschool Tilstra B.V. voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen of bijwonen van een activiteit.
13.3 Verkeersschool Tilstra B.V .is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
- omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer, zoals het niet hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en voorschriften, ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen capaciteiten, het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet houden aan veiligheidsvoorschriften;
- handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
- omstandigheden die anderszins niet te wijten zijn aan de schuld van
Verkeersschool Tilstra B.V. en noch krachtens de wet, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen aan Verkeersschool Tilstra B.V. kunnen worden toegerekend.
- Vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever of deelnemer.
13.4 De opdrachtgever en deelnemers worden geacht een passende annulering- en ongevallenverzekering af te sluiten. Verkeersschool Tilstra B.V. aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de voorgaande zin geacht wordt te bestaan uit hoofde van een annulering- of ongevallenverzekering.
13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Verkeersschool Tilstra B.V. en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
13.6 Indien zich bij de uitvoering van een activiteit, evenement , opleidingen of cursus onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Verkeersschool Tilstra B.V. leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Verkeersschool Tilstra B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Verkeersschool Tilstra B.V. onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

14. Aansprakelijk heid van de opdrachtgever en deelnemers
14.1 De opdrachtgever en deelnemer is jegens Verkeersschool Tilstra B.V. aansprakelijk voor alle schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de overeenkomst (daaronder begrepen het doen of nalaten van hemzelf of door een door hem toegelaten derde), dan wel anderszins te wijten is aan zijn schuld of krachtens de wet, deze overeenkomst, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren Verkeersschool Tilstra B.V. voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van voorgaande bepaling voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komt.

15. Privacy
15.1 Personen die een product of dienst afnemen bij Verkeersschool Tilstra B.V., worden geregistreerd in de cursisten-administratie. Op basis daarvan handelt Verkeersschool Tilstra B.V. de aanvraag/inschrijving af. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt via evaluatieformulieren zijn uitsluitend voor intern gebruik.
15.2 De cursisten-administratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verkeersschool Tilstra B.V. houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken te stellen over het bezoekersgedrag op haar website om daarmee haar dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Deze statistische informatie bevat geen persoonlijke gegevens.


16. Bedenktijd
16.1 Indien de opdrachtgever een particulier is, heeft de opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst voor een beroepsopleiding voor het rijbewijs categorie C (vrachtwagen) en/of categorie CE (aanhanger bij vrachtwagen) het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden.
16.2 In geval van ontbinding dient de opdrachtgever het ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan Verkeersschool Tilstra B.V. terug te zenden. Het terugzenden is voor risico van de opdrachtgever.
16.3 Geen recht op ontbinding bestaat als de opleiding is aangevangen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

17. Klachten
17.1 Een opdrachtgever dan wel een deelnemer die klachten heeft over een overeenkomst, opleiding of aangeboden dienst dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de opdrachtgever/deelnemer deze schriftelijk of per email voorleggen aan de directie van Verkeersschool Tilstra B.V. – Orionweg 43 – 8938 AG Leeuwarden of info@tilstra.nl. De directie zal binnen 5 werkdagen antwoorden op de klacht en zal deze vertrouwelijk behandelen.
17.2 Indien er meer tijd benodigd is om uw klacht af te handelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoek, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. In dit bericht wordt u aangegeven wanneer u uitsluitsel omtrent u klacht kunt verwachten.
17.3 Uw klacht wordt gedurende twee jaren gearchiveerd in verband met mogelijke vervolgacties.
17.4 Wanneer u uw klacht niet op een bevredigende wijze met de directie heeft kunnen oplossen, kunt u uw klacht, wanneer deze betrekking heeft op een overeenkomst aangegaan voor een rijbewijsopleiding, tot slot nog voorleggen aan de Bemiddeling- en Geschillenregeling:

Bemiddeling- en Geschillenregeling
Indien er geschillen ontstaan tussen de opdrachtgever en Verkeersschool Tilstra B.V., beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau (postbus 1100, 3800 DC Bunnik, tel. 0900 – 269 22 68). Indien bemiddeling voor een of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter het geschil, op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie. Het reglement is te verkrijgen bij de BOVAG te Bunnik.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 De Rechtbank Leeuwarden is exclusief bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.