Lesmaterialen

Het eigendomsrecht van de door de klant aangeschafte lesmaterialen (lesboeken e.d.) berust bij de klant. De auteursrechten (copyright) daarentegen, blijven in eigendom bij de uitgever van het lesmateriaal. Derhalve mag de klant niets van het lesmateriaal verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of in enige vorm, of op enige wijze openbaar maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.